O nás

Advokátní kancelář Mgr. Milan Schagerer vznikla na počátku roku 2014. Její zakladatel Milan Schagerer, advokát s bohatou praxí, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, evropskému a mezinárodnímu právu se věnoval na studijním pobytu na University College of Dublin a praxi získával v prestižních advokátních kancelářích. Poté se rozhodl své získané znalosti zúročit ve vlastní advokátní praxi.

AK si velmi rychle získala dobrou pověst mezi klienty, jimž nabízí:

 • zázemí stabilní advokátní kanceláře,
 • odborné poradenství na vysoké úrovni ve všech oblastech práva, na něž se advokátní kancelář specializuje,
 • porozumění potřebám klientů a plné osobní nasazení v jejich prospěch,
 • maximální přizpůsobení se časovým potřebám klienta,
 • důraz na kvalitu poskytovaných služeb.

Specializace

Advokátní kancelář Mgr. Milan Schagerer nabízí svým klientům tyto služby a specializuje se především na tyto oblasti práva:


Občanské právo

Právnická péče od narození až po dědické řízení.

 • Odborná pomoc při sepisování všech druhů smluv a jejich kontrola
 • Právní pomoc pro při jednáních souvisejících s ochranou osobnosti
 • Poradenství související se spotřebitelským právem
 • Účinná pomoc při jednáních souvisejících s náhradami škod na zdraví
 • Vymáhání pohledávek
 • Účinné zajištění průběhu dědického řízení
 • Zastupování v řízení o výživném pro rozvedeného i nerozvedeného manžela/manželky

Obchodní právo

Žádný klient pro nás není malý.

 • Zakládání a fungování obchodních společností
 • Zajišťování běžné agendy obchodních společností
 • Průběžné právní poradenství v každodenní praxi obchodních společností
 • Právní podpora při tvorbě vnitřních firemních předpisů
 • Obchodně-právní závazkové vztahy
 • Příprava pracovních a manažerských smluv
 • Civilní a trestní odpovědnost managementu a právnických osob
 • Právní poradenství při změnách a ukončování pracovních poměrů
 • Právo cenných papírů
 • Forenzní audity
 • Fúze a akvizice

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

S naším poradenstvím neprohrajete.

 • Analýza skutkového stavu a zásadních právních otázek případu
 • Návrh řešení případu včetně možností smírného řešení
 • Zajištění předběžných opatření
 • Plánování vedení sporu včetně procesní taktiky
 • Zastupování klientů v soudních i rozhodčích řízeních
 • Zajištění výkonu rozhodnutí a exekuce
 • Plný servis od počátku až do konce soudního sporu

Právo nemovitostí

Zajištění práva nemovitostí od základů po komín.

 • Právní podpora při plánování a výstavbě nemovitosti
 • Příprava smluvní dokumentace všech druhů transakcí s nemovitostmi (prodej, koupě, pronájem)
 • Právní poradenství při všech typech zajištění převodů nemovitostí (zřízení zástavy, věcná břemena, hypotéky), včetně přípravy příslušné smluvní dokumentace
 • Zastupování klientů při jednáních a v řízeních s katastrálními a stavebními úřady nebo jinými orgány veřejné správy
 • Analýza právního stavu nemovitostí včetně doporučení dalšího postupu při jejich následné koupi, prodeji nebo pronájmu s ohledem na výsledky analýzy
 • Poradenství při nákupu, prodeji a pronájmu komerčních nemovitostí a bytových projektů
 • Poradenství v souvislosti s uplatňováním vad vzniklých před či po předání nemovitosti

Správní právo

Spravedlnosti se umíme dovolat.

 • Zastupování klientů ve správních řízeních a řízeních před správními soudy
 • Důsledné využívání řádných i mimořádných opravných prostředků, žalob proti rozhodnutí správního orgánu včetně kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu

Rodinné právo

Rodinu si člověk nevybírá. Svého právního zástupce ano.

 • Zastupování v případech nesporného a sporného rozvodu
 • Zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů
 • Zastupování v řízení o úpravě poměru k nezletilým dětem: svěření dítěte do výchovy, stanovení výživného, vypracování všech potřebných dohod
 • Zastupování o výživném pro rozvedeného i nerozvedeného manžela/manželky

Advokátní kancelář Mgr. Milan Schagerer se však v rámci své specializace nevyhýbá ani jiným oblastem práva, které pro ni představují stejnou výzvu:

Energetické právo
 • Komplexní právní poradenství v oblasti energetiky
 • Poradenství při výstavbě či rekonstrukcích energetických zdrojů
 • Podpora při získávání potřebných povolení
 • Smluvní zajištění vztahů s dodavateli paliv a s odběrateli energií
 • Zajištění standardní smluvní dokumentace pro obchodování s energiemi (EFET)
Finanční právo
 • Poradenství v oblasti využívání pojistných produktů a kombinovaných projektů
 • Poradenství ve věcech úvěrových smluv, hypotéčních úvěrů, akvizičních úvěrů a syndikovaných úvěrů
 • Poradenství ve věci možností využití investičních nástrojů, finančního či operativního leasingu
Insolvenční právo
 • Příprava veškeré dokumentace související s restrukturalizací, včetně smluv o převodu majetkových účastí či majetků
 • Poradenství věřitelům ve všech fázích insolvenčního řízení a jejich zastupování
 • Zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech a při vyjednávání s dlužníkem o způsobu řešení úpadku
 • Poradenství dlužníkům při podávání insolvenčního návrhu a způsobu řešení jejich úpadkové situace
 • Poradenství dlužníkům při reorganizaci a sestavení reorganizačního plánu
Pracovní právo
 • Příprava pracovních smluv
 • Smluvní zajištění odměňování zaměstnanců a zaměstnaneckých náhrad, zajištění kolektivních smluv
 • Poradenství při zaměstnávání cizinců, zajištění pracovního povolení nebo povolení k pobytu,
 • Poradenství při změnách pracovního poměru, při rozvazování pracovního poměru, zrušení funkce, hromadném propouštění a zastupování v případných navazujících pracovně-právních sporech
 • Vytváření interních instrukcí a pokynů regulujících bezpečnost práce, pracovních řádů a jiných vnitřních předpisů
 • Poradenství v problematice odpovědnosti za škodu, pracovních úrazů a nemocí z povolání a při poskytování pracovně-lékařských služeb
Právo duševního vlastnictví
 • Právní služby spojené s ochranou patentů na vynálezy, ochrannými známkami, průmyslovými vzory, celními opatřeními na ochranu průmyslových práv a zahraniční ochranou průmyslových práv
 • Kompletní zajištění smluvní dokumentace v oboru práva duševního vlastnictví, především licenčních smluv, smluy o převodu práv duševního vlastnictví nebo smluv o dílo ve věcech autorských děl
 • Zastupování klientů v patentovém řízení a před Úřadem průmyslového vlastnictví
Právo informačních technologií
 • Posouzení a úprava podmínek užívání softwarových a hardwarových produktů
 • Příprava veškeré dokumentace pro zajištění outsourcingu IT služeb či implementaci softwaru
 • Právní poradenství při tvorbě webových portálů a projektů využívajících informačních technologií
Trestní právo
 • Vedení obhajoby v trestních řízeních
 • Zastupování v přípravném řízení
 • Navrhování alternativních způsobů ukončení trestních řízení
 • Zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
 • Příprava a podávání trestních oznámení
 • Zastupování klientů při jednání s Probační a mediační službou České republiky
 • Zajištění práva na přiznání škody poškozenému a ochrana jeho zájmů
 • Poskytování právní pomoci osobám zúčastněným na trestním řízení v souvislosti s uplatňováním jejich práv a nároků v občansko-právním řízení

Profil

Mgr. Milan Schagerer

Mgr. Milan Schagerer, advokát

schagerer@akschagerer.cz

Mgr. Milan Schagerer se rozhodl pomáhat hledat spravedlnost ve světě, který uvěřil, že svou slepotu jen předstírá a její váhy neměří všem stejně.


Vzdělání

Mgr. Milan Schagerer vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, které zakončil obhajobou diplomové práce Opatření obecné povahy.

Jeho zájem o právo je však mnohem širší, proto během studia absolvoval studijní pobyt na University College of Dublin, kde se věnoval předmětům spojeným s evropským a mezinárodním právem.

Ve svém studiu nadále pokračuje v rámci postgraduálního studia na katedře správního práva PF UK.


Praxe

Mgr. Milan Schagerer začal získávat svou právnickou praxi již během svého studia. Jako seniorní student v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o. měl na starosti vypracovávání posudků na právní problémy, rešerše společností a přípravu podání na soudy.

Jako advokátní koncipient ve společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o., získával zkušenosti v oblasti sporného práva, obchodního práva, korporátního práva, práva veřejných zakázek, energetického práva a mladého práva informačních technologií.

Svou praxi poté rozvíjel na pozici seniorního koncipienta v advokátní kanceláři CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., kde se zaměřoval především na korporátní právo, správní právo a vedení správního procesu.

V roce 2013 byl zapsán do seznamu advokátů a v advokátní kanceláři CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. své znalosti nadále prohluboval. Již v té době v něm však zrálo rozhodnutí zařídit si vlastní praxi, které vyústilo v založení advokátní kanceláře AK Mgr. Milan Schagerer na počátku roku 2014.


Publikační a jiná činnost

90’ ČT24: Tlustá čára za minulostí?
90' ČT24

90' ČT24 Host: Jiří Dolejš (od 26. minuty)

Živě ve studiu ČT24
Studio ČT24

Studio ČT24 Soud potrestal Kramného 28 lety vězení za vraždu manželky a dcery

Živě ve studiu ČT24
Studio ČT24

Studio ČT24 Dozvuky demonstrace proti islámu
(od 9. minuty)

Živě v pořadu Události, komentáře
Události, komentáře

Události, komentáře 2 roky od Klausovy amnestie
(38.-47. minuta)

Živý komentář do studia ČT24
Studio ČT24

Studio ČT24 Ministr vnitra k rozhodnutí o přezkumu řízení ve věci propuštění Petra Lessyho
(49. minuta a 53.-58. minuta)

Živě ve studiu ČT24
Studio ČT24

Studio ČT24 Církevní experti odmítli všechny výhrady ČSSD k restitucím
(2. až 8. minuta záznamu)

Živý komentář do studia ČT24
Studio ČT24

Studio ČT24 Odsouzení Romana Janouška
(13. minuta)

Živě ve studiu ČT24
Studio ČT24

Studio ČT24 Společnost eMoneyServices žaluje prahu v kauze OpenCard
(1. až 5. minuta záznamu)

Živě ve studiu ČT24
Studio ČT24

Studio ČT24 NS nařídil znovu projednat rozsah amnestie v Berkově kauze
(od 2. minuty záznamu)

Živě ve studiu ČT24
Studio ČT24

Studio ČT24 Rozsudek nad Oscarem Pistoriusem
(od 19. minuty záznamu)

Řízení pod vlivem alkoholu: Poznatky ze správních řízení a dalších právních institutů souvisejících s podezřením ze spáchání přestupku
Epravo.cz

Ačkoliv lze předpokládat, že v nadpisu tohoto příspěvku uvedená správní řízení se většiny odborných čtenářů osobně týkat nebudou, a to z toho důvodu, že řízení pod vlivem alkoholu je nejen přestupkem, resp. trestným činem, ale i většinovou veřejností velmi silně odmítaným jednáním, ze strany médií je právě řízení pod vlivem alkoholu opakovaně věnována silná pozornost. Články a reportáže na toto téma se však prakticky vždy omezují jen na velmi omezený úsek celé této problematiky a často obsahují i celou řadu nepřesností ve vztahu k průběhu souvisejících správních řízení. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl sepsat krátký příspěvek na toto téma.

Veřejnoprávní věcná břemena
Moderní obec

V seriálu článků se budeme zabývat problematikou veřejnoprávních věcných břemen, která souvisí s vedením komunikací, ochranných pásem a jinými věcnými břemeny. Je to tedy oblast úzce spojená s činností obcí a krajů. V prvním díle se budeme věnovat omezení vlastnického práva k nemovitostem na základě zákona a na základě rozhodnutí státního orgánu. Poskytneme stručný výklad k institutu tzv. věcných břemen s veřejnoprávním prvkem.

Kontakt

AK Schagerer

Mgr. Milan Schagerer

Evidenční číslo ČAK: 15228
IČ: 02162717


Sídlo:

Plzeňská 276/298
150 00 Praha 5 - Motol

Kontakty:

work tel.: +420 605 839 977


www.akschagerer.cz